Spel 7
Z/OW
A98
VB9754
AT92
-
63
T
8765
BT9764
N
W O
Z
VB5
8
HVB43
AV82
  HT742
AH632
-
H53
West Noord Oost Zuid
      1
pas 2 pas 3
pas 3 * 1 pas 4* 2
pas 4 * 3 pas 4* 4
pas 4 SA* 5 pas 5* 6
pas 6 pas pas
pas      

1 Controle in schoppen voor harten
2 Controle in klaveren voor harten
3 Controle in ruiten voor harten
4 Controle in schoppen voor harten
5 Azen vragen voor harten
6 2 azen maar geen troefvrouw
Resultaat: 6 +1
W N O Z
    A  
  5    
      H
      2
  A    
  9    
      4
  2    
      7
  9    
      T
  T    
      H